top of page

Termeni și condiții

Acești termeni și condiții sunt între Vulpis Transilvania S . R . L și clientul și se aplică la furnizarea de servicii Vulpis Transilvania. Fiecare serviciu contractat al Vulpis Transilvania se încadrează în termenii și condițiile descrise mai jos. Acești termeni și condiții sunt traduse în mai multe limbi, în cazul diferenței dintre versiunile care conduce este versiunea engleză.

 

Definiții și interpretări

  • Vulpis Transilvania

Vulpis Transylvania SRL, cu sediul la Strada Principala 48, Bixad, România, număr de înregistrare 42226284

  • Contract

Document trimis de Vulpis Transilvania detalii despre client, sfera proiectului / lucrării , costuri pentru client și condiții de plată

  • Client

Compania care are contract cu Vulpis Transilvania pentru a furniza servicii

  • Propunere

Prezentare în scris a serviciilor pe care Vulpis Transilvania dorește să le ofere clientului și la ce costuri .

  • Acordul de durată

Contract continuu pentru o perioadă mai lungă în care Vulpis Transilvania va furniza servicii în curs

  • Partid / Partide

Vulpis Transilvania și / sau Client, împreună sau separat

  • Proiect (e)

Lucrările furnizate de Vulpis Transilvania pentru client, domeniul de aplicare al proiectului vor fi detaliate în contractul dintre client și Vulpis Transilvania.

 

Article I.Articolul I. Termeni și condiții generice             

 

1.011.01 Aplicabilitate         

(a)(a) Acești termeni și condiții se aplică tuturor ofertelor , contractelor și lucrărilor furnizate de Vulpis Transilvania, inclusiv, fără a se limita la orice acorduri care rezultă din acestea.     

(b)(b) Dacă o ofertă Vulpis Transilvania sau o ofertă acceptată sunt venerate la alți Termeni și Condiții, atunci acceptarea acesteia va fi respinsă de Vulpis Transilvania, cu excepția cazului în care ambele părți au un acord scris în contra.    

(c)(c) Abaterile acestor Termeni și Condiții sunt posibile numai dacă sunt convenite în mod explicit de către ambele părți în scris înainte de acceptarea acordului.     

(d)(d) În cazul în care unul sau mai multe articole din acești Termeni și condiții nu mai sunt relevanți, celelalte articole vor rămâne în continuare. Dacă este necesar, ambele părți vor scrie în scris articole nou convenite, unde noul text va fi cât mai aproape de scopul și întruchiparea articolului precedent.    

 

1.021.02 Intrarea în vigoare         

(a)(a) O propunere creată de Vulpis Transilvania este fără angajament și este valabilă timp de 14 zile după trimiterea de Vulpis Transilvania, cu excepția cazului în care este menționată în mod diferit în propunere. Vulpis Transilvania poate retrage orice ofertă în orice moment, fie că, după acceptarea de către client, aceasta este limitată la 48 de ore.     

(b)(b) Clientul trebuie să accepte contractul în scris. Dacă clientul omite acest lucru, dar totuși este de acord, sau cel puțin creează impresia de acord cu contractul, atunci contractul va fi considerat acceptat.    

(c)(c) Fără a aduce atingere autorității Vulpis Transilvania, de a retrage propunerea în conformitate cu articolul 1.02a , după acceptarea Termenilor și condițiilor nu pot fi modificate decât cu acordul reciproc. Vedeți modificarea acestor Termeni și condiții relevante Articolul 1. 10     

(d)(d) Contractul este valabil din momentul în care Vulpis Transilvania primește un contract semnat de la client, cu excepția cazului în care Vulpis Transilvania a retras propunerea în timp util, conform articolului 1.02a    

 

1.031.03 Prețuri și plată         

(a)(a) Toate prețurile exclud taxa pe valoarea adăugată (TVA) și alte taxe potențiale ale guvernului. Vulpis Transilvania își rezervă dreptul de a revizui tarifele o dată pe an. O modificare a ratelor va fi făcută cunoscută clientului cu cel mult două luni înainte de modificare. O indexare în conformitate cu indicele prețurilor de consum (IPC) al ratei orare va fi implementată anual fără notificare prealabilă.     

(b)(b) În caz de plată anticipată, nu se va efectua nicio lucrare până când suma Vulpe Transilvania nu va fi primită    

(c)(c) Plata facturilor se va face de către client în termen de 14 zile de la data facturii, cu excepția cazului în care în mod explicit sunt convenite în scris de către ambele părți     

(d)(d) Vulpis Transilvania va crea o factură pentru suma deținută de client    

(e)(e) Este posibil (dacă s-a convenit în scris) ca Vulpis Transilvania să plătească pentru anumite servicii (adică achitarea celei de-a treia părți pentru costurile de marketing) necesare furnizării serviciilor. Aceste sume vor trebui plătite în avans și se va trimite o factură pentru aceasta. Vulpis Transilvania poate trimite facturi suplimentare acolo unde este necesar pentru a suplimenta aceste sume acolo unde este necesar.     

(f)(f) Dacă clientul nu plătește factura completă cu termenul de facturare, astfel cum este prevăzut la articolul 1.03c, clientul va trebui să plătească o dobândă lunară de 2%. Dacă dobânda legală este mai mare de 2%, dobânda legală va fi respectată. Dacă clientul nu plătește la timp pentru serviciile prevăzute la articolul 1.03e, aceste servicii pot fi oprite (temporar).      

(g)(g) În cazul în care un client nu plătește la timp, clientul este obligat să plătească pe lângă suma facturii + dobândă, de asemenea, toate celelalte costuri (adică , colector de datorii, consiliu legal)     

(h)(h) Cererea de plată este datorată și plătibilă în cazul în care Clientul este declarat falit, solicită un moratoriu sau sechestrează toate bunurile Clientului, Clientul moare și, în plus, dacă intră în lichidare sau este dizolvat.    

(i)(i) În cazul aplicării articolului anterior, Vulpis Transilvania este permisă să oprească imediat toate serviciile pentru client, clientul nu va avea dreptul la daune în cazul în care acestea ar apărea din cauza încetării serviciilor.      

(j)(j) Numai plățile către Vulpis Transilvania vor fi acceptate ca plată pentru servicii      

 

1.041.04 Durata și încetarea         

(a)(a) Contractul va fi pe durata menționată în contract. Cu excepția cazului în care contractul este pentru un proiect unic, contactul va fi considerat un contract de durată .     

(b)(b) În cazul unui acord pe durată, durata este pentru perioada menționată în contract, din lipsă de durată specifică se va aplica o perioadă de un an și va fi reînnoită automat pentru aceeași perioadă. Pentru încetare există o perioadă de preaviz de 3 luni.    

(c)(c) Acordul poate fi reziliat numai în conformitate cu termenii din Termeni și condiții sau prin acordul scris al ambelor părți.     

(d)(d) Vulpis Transilvania poate rezilia contractul cu efect imediat dacă cel puțin unul dintre următoarele motive speciale este relevant:    

i) Clientul este implicit în legătură cu o obligație esențială         

ii) Clientul a depus pentru faliment         

iii) Clientul a solicitat moratoriu         

iv) Activitățile clientului sunt încheiate sau lichidate         

(e)(e) Dacă Vulpis Transilvania reziliază contractul, clientul va fi obligat să plătească suma datorată lui Vulpis Transilvania până la data rezilierii     

(f)(f) Dacă rezilierea anticipată a contractului este imputabilă clientului, Vulpis Transilvania are dreptul la daune care rezultă din rezilierea contractului      

(g)(g) După anulare, încetare sau dizolvare, din orice motiv, Vulpis Transilvania are dreptul imediat după data efectivă de a șterge toate informațiile referitoare la client sau de a face datele inaccesibile și dezactivarea conturilor create pentru client. Vulpis Transilvania nu este obligat să predea clientului o copie a informațiilor. Informațiile despre contract și de contact vor fi păstrate la dosar la Vulpis Transilvania.     

 

1.051.05 Furnizarea de servicii         

(a)(a) După semnarea unui contract, serviciile vor fi demarate cât mai curând posibil, conform datelor convenite cu clientul. Vulpis Transilvania își va face datoriile față de cele mai bune abilități și îngrijire.     

(b)(b) Prin Vulpis Transilvania, datele de livrare date sunt considerate indicative, cu excepția cazului în care există acorduri SLA referitoare la livrarea stabilită.    

(c)(c) Clientul este obligat să facă tot ce este necesar într-un timp rezonabil pentru a permite Vulpis Transilvania să își îndeplinească îndatoririle. Clientul înțelegând că o întârziere în cooperarea cu clienții poate afecta serviciile și rezultatele oferite de Vulpis Transilvania     

(d)(d) Clientul va oferi Vulpis Transilvania acces la toate locațiile fizice, serviciile și conturile necesare în controlul său (adică site-ul web) care sunt necesare pentru Vulpis Transilvania pentru a furniza serviciile convenite prin contract.    

(e)(e) Vulpis Transilvania garantează că serviciile vor fi furnizate la capacitatea lor cea mai bună. În cazul în care este necesar pentru a oferi servicii excelente, vulpis Transilvania poate contacta un 3 - lea parte pentru a furniza servicii specifice. Vulpis Transilvania va rămâne partea responsabilă față de client.     

(f)(f) Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, Vulpis Transilvania nu este parte la furnizarea de servicii de la terți, cum ar fi licențe software sau hosting care sunt necesare pentru prestarea Serviciilor, chiar dacă Vulpis Transilvania folosește aceste servicii în beneficiul clientul. Pentru licențele software furnizate ca serviciu, depinde de furnizor dacă Vulpis Transilvania este contrapartida contractuală a Clientului sau dacă va fi furnizorul. Vulpis Transilvania va oferi informații adecvate în acest sens.      

(g)(g) Vulpis Transilvania este permisă (temporar) să suspende serviciile în cazul în care clientul nu acționează conform Termenilor și condițiilor sau al contactului.     

(h)(h) Vulpis Transilvania va acționa pentru a răspunde la solicitările clienților cât mai curând posibil, dar nu poate să se angajeze într-un interval de timp, decât dacă un SLA specific a fost convenit reciproc în scris.    

(i)(i) Dacă a fost de acord cu clientul că Vulpis Transilvania are acces la un cont creat de Client sau Vulpis Transilvania, toate acțiunile întreprinse de Vulpis Transilvania vor fi făcute sub responsabilitatea și riscul clientului . Dacă clientul consideră că utilizarea necorespunzătoare sau administrarea greșită este în vigoare, clientul este responsabil să informeze imediat Vulpis Transilvania .      

(j)(j) Orice modificare a serviciilor furnizate solicitate de client (fie că este vorba de c circumstanțe suspendate sau de orice alt motiv) va fi facturată în funcție de noile costuri crescute sau reduse pentru Vulpis Transilvania      

.

1.061.06 Acordul de dezvăluire         

(a)(a) Părțile vor trata informațiile pe care le furnizează reciproc înainte, în timpul sau după executarea acordului în mod confidențial atunci când aceste informații sunt marcate ca fiind confidențiale sau când partea care primește știe sau ar trebui să suspecteze în mod rezonabil că informațiile au fost destinate a fi confidențiale. Părțile impun, de asemenea, această obligație angajaților lor și terților angajați de aceștia pentru punerea în aplicare a acordului. Acest lucru nu se aplică dacă partea care dezvăluie demonstrează că anumite informații sunt deja cunoscute public, altele decât prin încălcarea acestei obligații de confidențialitate     

(b)(b) Obligația de a păstra confidențialitatea rămâne, de asemenea, după încheierea acordului, indiferent de motiv, și atâta timp cât partea care furnizează poate pretinde în mod rezonabil caracterul confidențial al informațiilor.    

(c)(c) Încălcarea alineatului precedent înseamnă că partea care a comis o infracțiune datorează celeilalte părți o amendă de 5.000,00 EUR care poate fi solicitată acestei părți direct și fără o notificare suplimentară a defecțiunii (cuvinte: cinci mii de euro și zero eurocent fără TVA) , fără a aduce atingere dreptului părților de a recupera întreaga pagubă pe care au suferit-o părții care a încălcat.     

(d)(d) Ambelor părți li se permite să facă publicitate, marketing sau alte activități pentru a face cunoscut faptul că lucrează sau au colaborat între ele. Acest drept este limitat la utilizarea numelui celuilalt , a logo-ului , a site-urilor web, a broșurilor și a reclamelor.    

 

1.071.07 Răspundere         

(a)(a) Vulpis Transilvania excepționează numai răspunderea (indiferent de ce temei) în conformitate cu această secțiune.     

(b)(b) În cazul unei deficiențe imputabile din partea Vulpis Transilvania, răspunderea care rezultă din acest neajuns se va limita la compensarea pentru daune directe. Răspunderea totală a Vulpis Transilvania va fi maximizată la valoarea prețului prevăzut pentru performanță (fără TVA). Dacă performanța este în principal o performanță cu o durată mai mare de un an, prețul prevăzut va fi stabilit la valoarea totală a taxelor (fără TVA) pe care Clientul le-a datorat în perioada de până la maximum șase luni înainte la faptul care a provocat pagube. În nici un caz, compensația totală pentru daune directe nu se ridică la mai mult decât suma maximă care trebuie plătită în răspunderea profesională a Vulpis Transilvania.    

(c)(c) răspunderea pentru daune indirecte (inclusiv , dar fără a se limita la vânzările ratate, economii ratate , stagnarea de afaceri) se află sub nici o situație aplicabilă vulpis Transilvania     

(d)(d) Răspunderea lui Vulpis Transilvania datorată neajunsurilor imputabile la îndeplinirea Contractului apare numai dacă Clientul declară imediat și în mod corespunzător Vulpis Transilvania ca fiind implicit în scris, stipulând astfel o perioadă rezonabilă pentru remedierea neajunsului, și Vulpis Transilvania, de asemenea, atribuită după această perioadă , nu își îndeplinește obligațiile. Notificarea de neîndeplinire a obligațiilor trebuie să conțină o descriere cât mai detaliată a deficienței, astfel încât Vulpis T ransilvania să poată răspunde în mod adecvat. O condiție pentru existența oricărui drept la compensație este întotdeauna ca Clientul să raporteze daunele aduse Vulpis Transilvaniei în scris în termen de 30 de zile de la apariția sa.    

 

1.081.08 Majorarea forței         

(a)(a) Niciuna dintre părți nu poate fi reținută pentru a îndeplini nicio obligație dacă o circumstanță care nu poate fi sau nu ar fi trebuit să fie prevăzută la momentul încheierii contractului nu poate fi anulată orice posibilitate rezonabilă de conformitate .     

(b)(b) În cazul unei date posibile de livrare, data livrării va fi prelungită cu perioada în care Vulpis Transilvania nu a putut să își îndeplinească sarcinile din cauza Forței Majeure.    

(c)(c) Situația de forță majoră poate, de exemplu, să înțeleagă că înseamnă: (a) întreruperile internetului sau ale altor facilități de telecomunicații, (b) deficiențele părților de care depinde Vulpis Transilvania de furnizarea serviciilor, (c) ) defectarea bunurilor, echipamentelor, software-ului pe care utilizarea clientului este prescrisă Vulpis Transilvaniei , (d) inexistența unuia sau mai multor membri ai personalului (din cauza unei boli sau altfel) (e) măsuri guvernamentale, întreruperi de energie, tulburări interne , mobilizare, de război, blocaj în transport, grevă, excludere, stagnare în aprovizionare, incendii, inundații, bariere de import și de export și (f) în cazul în care vulpis Transilvania este dependentă de activitățile, operațiunile și de livrare m aterials de la Client, in care Clientul nu livrează sau nu furnizează la timp ceea ce ar trebui să livreze.     

(d)(d) În cazul în care o forță majoră durează mai mult de 2 luni (60 de zile), ambele părți pot solicita în scris rezilierea contractului. În acest caz, Vulpis Transilvania poate factura pentru costurile deja făcute și serviciile furnizate.    

 

1.091.09 Proprietate intelectuală         

(a)(a) Produse și conținut creat de Vulpis Transilvania vor rămâne proprietatea intelectuală a Vulpis Transilvaniei     

(b)(b) Vulpis Transilvania are dreptul să aplice drepturile de autor asupra proprietăților sale intelectuale. Ceea ce înseamnă că clientul nu poate reproduce sau partaja cu 3 rd părți produsele create de vulpis Transilvania.    

(c)(c) Clientul garantează că Materialele, datele, conținutul și comunicațiile puse la dispoziția Vulpis Transilvania în cadrul executării misiunii nu încalcă reglementările legale sau drepturile de protecție ale terților sau sunt, de altfel, ilegale în raport cu terții părți și despăgubiește Vulpis Transilvania împotriva creanțelor de la terți sau pentru consecințele directe și indirecte, atât financiare, cât și altele, care apar din utilizarea materialelor, datelor etc. de către Vulpis Transilvania     

(d)(d) În cazul în care clientul este încalcă cu articolele 1,09 A sau B clientul trebuie să plătească o amendă de € 5.000 , - indiferent dreptul de despăgubire pentru vulpis Transilvania    

 

1.101.10 Modificări ale termenilor și condițiilor         

(a)(a) Vulpis Transilvania are dreptul de a face modificări ale Termenilor și condițiilor, în acord cu clientul     

(b)(b) Modificările termenilor și condițiilor vor fi active la 30 de zile de la comunicarea acesteia, fie ea electronic sau prin alte modalități    

(c)(c) Dacă clientul nu este de acord cu noile Termeni și condiții, este în drept să rezilieze contractul până la intrarea în vigoare a noilor Termeni și condiții.     

 

1.111.11 Dispoziții finale         

(a)(a) Legea română se aplică acestor Termeni și condiții     

(b)(b) Dacă legea nu prevede altfel , orice dezacorduri care decurg din acești termeni și condiții vor fi înaintate instanței de judecată din Sfântu Gheorge, Covasna, România.    

(c)(c) Informațiile și anunțurile de pe site-urile noastre web, broșuri , reclame sau alte expresii de orice fel , sunt fără prejudecată . În caz de neconcordanță între comunicarea anterioară și contract, contractul va prevala.     

(d)(d) Informațiile primite sau salvate de către client de la Vulpis Transilvania vor fi considerate autentice, cu excepția cazului în care clientul este dovedit contrar.    

(e)(e) Comunicarea electronica ( de exemplu , dar fără a se limita la e-mail , SMS ) , este , de asemenea , luate în considerare în acești termeni și condiții în care „în scris“ este aplicabil .     

(f)(f) Ambele părți vor trebui să se informeze reciproc în scris în cazul schimbării numelui, adresei, numărului contului bancar, număr de telefon, adresei de e-mail.      

(g)(g) Ambelor părți li se permite să transfere orice drepturi sau responsabilități în temeiul acestor Termeni și condiții prin aprobarea scrisă a celeilalte părți.     

 

Article II.Articolul II Specific proiectului        

 

2.012.01 Dezvoltarea lucrărilor în general         

(a)(a) În ceea ce privește dezvoltarea, configurarea și / sau adaptarea lucrărilor, inclusiv, fără a se limita la: site-uri web, aplicații, proiecte, machete, fișiere de date, software, documentație, sfaturi, campanii de marketing și publicitate, rapoarte, analize , proiectări, texte, fotografii, filme, înregistrări sonore, imagini, materiale audiovizuale , logo-uri sau stiluri de casă, se aplică prevederile acestui articol.     

(b)(b) Vulpis Transilvania nu oferă nicio garanție cu privire la alimentarea atunci când este folosită cu tehnologii învechite sau nu    

(c)(c) Dacă un serviciu furnizat de Vulpis Transilvania solicită clientului să furnizeze materiale, acesta este responsabil să se asigure că are toate licențele și drepturile pentru ca Vulpis Transilvania să utilizeze materialele pentru a furniza serviciul.     

(d)(d) vulpis Transilvania are dreptul, dacă nu sa convenit altfel, să folosească imagini , programe de calculator și componente ale unor terțe părți, inclusiv fotografii comerciale și open source softwa re pentru a oferi sale servicii și produse.    

(e)(e) Clientul rămâne responsabil pentru licențele și drepturile corecte după livrarea materialelor .     

 

2.022.02 Proiecte de livrare și acceptare         

(a)(a) Vulpis Transilvania va livra proiecte atunci când, după părerea ei profesională, este conform specificațiilor convenite și gata de utilizare.     

(b)(b) Clientul va trebui să examineze rezultatul proiectului în termen de 30 de zile calendaristice de la livrarea de către Vulpis Transilvania. Dacă clientul nu a respins proiectul în această perioadă, se va presupune că clientul acceptă rezultatul proiectului .    

(c)(c) Dacă clientul respinge parțial sau complet rezultatul proiectului, Vulpis Transilvania va acționa pentru revizuirea rezultatului proiectului sau motivarea motivului pentru care motivarea clientului de a dezaproba nu se aplică. Clientul are apoi o perioadă de 14 zile pentru a examina revizuirea sau motivarea.     

(d)(d) Dacă, după revizuire sau motivare, Clientul continuă să respingă total sau parțial marfa livrată, cu rezonabilitate și corectitudine, Vulpis Transilvania are dreptul de a percepe costuri suplimentare pentru toate revizuirile ulterioare. Vulpis Transilvania va indica în timpul unei revizii dacă vor fi plătite costuri suplimentare în timpul revizuirii ulterioare. Dacă, după prima revizuire sau motivație, Clientul a respins integral sau parțial lucrarea livrată, rundele de revizuire vor urma până la finalizarea Proiectului, în avizul rezonabil al Clientului.    

(e)(e) Dacă o parte indică faptul că revizuirile ulterioare nu sunt sau nu mai sunt considerate semnificative, ambele părți au dreptul, fără dreptul la orice formă de compensare, de a anula acordul în ceea ce privește respinsul. În acest caz, Clientul va rambursa orele lucrate de Vulpis Transilvania, cu un maxim din suma cotată pentru respins. Cu toate acestea, acest lucru nu dă dreptul Clientului să folosească în niciun fel cei respinși. Vulpis Transilvania poate anula doar după ce a declarat într-o revizuire sau motivare că aceasta este ultima, iar Clientul o respinge în totalitate sau parțial.     

(f)(f) După aprobarea rezultatului proiectului, Vulpis Transilvania nu mai răspunde pentru defecte .      

 

2.032.03 (Website) Gazduire         

(a)(a) Vulpis Transilvania nu are capacitatea de a găzdui un site web pentru un client sau orice alte servicii furnizate clientului. Vulpis Transilvania poate oferi recomandări furnizorilor de găzduire și, acolo unde este nevoie, să sprijine clientul în acest sens.     

(b)(b) Pentru că vulpis Transilvania este un 3 rd parte , în ceea ce privește găzduirea nu se poate face nici o garanti cu privire la furnizorul sau de a lua orice responsabilitate.    

 

Article III.Articolul III Campanii de marketing și publicitate  

 

3.013.01 Marketing în general         

(a)(a) Pentru toate campaniile de marketing și publicitate, Vulpis Transilvania nu poate oferi nicio garanție cu privire la performanța . Vulpis Transilvania va funcționa așa cum vă așteptați de la un antreprenor bun, dar nu poate da garanții cu privire la rezultate.     

(b)(b) În cazul în care gestionarea campaniilor de marketing și de publicitate la 3 rd părți face parte din contract, atunci vulpis Transilvania va lucra pentru a gestiona campaniile de abilitățile sale cele mai bune.    

 

3.023.02 Comercializarea motoarelor de căutare         

(a)(a) Clientul recunoaște și înțelege că poziția site - ului web al clientului și serviciile din motorul de căutare controlează complet administratorii motorului de căutare     

(b)(b) Clientul autorizează Vulpis Transilvania să creeze conturi de utilizator pe numele Clientului la motoarele de căutare și servicii comparabile accesibile publicului și să i se permită să furnizeze toate informațiile necesare ale Clientului. Dacă costurile sunt asociate cu astfel de servicii, Vulpis Transilvania este autorizată să facă acest lucru numai după permisiunea prealabilă scrisă a Clientului.    

bottom of page